Ιατρική Ευθύνη, Εργατικές Διαφορές, Αστυνομικό Δίκαιο, Θέματα Ομογενών. Λειτουργεί on-line εξυπηρέτηση!
  •  
  •   +30 2310 540 210
  •  

Υπόθεση ΑΕΠΙ (πνευματικά δικαιώματα)

Με την 1593/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε αγωγή της ΑΕΠΙ κατά του εντολέα μας με την οποία η ενάγουσα ΑΕΠΙ ζητούσε να υποχρεωθεί ο εντολέας μας να καταβάλει σε εκείνη ποσό 10.000€ ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που δήθεν υπέστη από την αναπαραγωγή μουσικών έργων που έγιναν προσιτά σε πελάτες του εντολέα μας μέσω τηλεόρασης. Ο εντολέας μας προέβαλε μεταξύ άλλων και λόγους αοριστίας της αγωγής, οι οποίοι έγιναν τελικώς δεκτοί και συγκεκριμένα: α) ότι η ενάγουσα ΑΕΠΙ δεν ανέφερε εάν είχε συνάψει συμβάσεις με τους αναφερόμενους στην αγωγή πνευματικούς δημιουργούς, επομένως δεν προέκυπτε η ενεργητική νομιμοποίησή της για την άσκηση της αγωγής και β) ότι η ενάγουσα ΑΕΠΙ δεν ανέφερε στην αγωγή της εάν προέβη νομίμως στις διατυπώσεις που της επιτάσσει το άρθ. 56 παρ.3 Ν. 2121/1994 και συγκεκριμένα εάν είχε συντάξει τον κατάλογο με την αμοιβή που απαιτεί από τους χρήστες (αμοιβολόγιο) και εάν το «αμοιβολόγιο» το γνωστοποίησε προς το κοινό, με δημοσίευση του σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μία να είναι οικονομική. Το δικαστήριο έκρινε ότι από τις ως άνω παραλείψεις δεν παρέχεται η ευχέρεια στον εντολέα μας να αμυνθεί και απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας.
Δικηγόρος εντολέα: Άρης Κ. Χατζοπλάκης